2013/1–2 (22)

7–23

Eva Näripea. Teel apokalüptilise nullpunkti poole: Käsitlusi tööst taasiseseisvumisjärgses Eesti autorikinos

30–71

Kristo Nurmis. Eesti ja eestlane Saksa okupatsiooni aegsetel propagandaplakatitel, 1941–1944

79–97

Karin Nugis. Eesti tarbekunsti identiteedi kujundamine ja 1960.–1970. aastate vastandlikud diskursused

102–117

Triin Ojari. Vahendatud elukeskkond: kaasaja arhitektuur meediapeeglis. Arhitektuuriteema käsitlemine Eesti ajakirjanduses alates 1990. aastatest

123–150

Ants Hein. Viru-Nigula Maarja kabelist nii- ja naapidi

Fookus

155–166

Jean-Luc Nancy. Pilt – eristuv.
Tõlkinud Anti Saar

167–179

Epp Annus. Love and the Image in Nancy and Lacan

Artikkel analüüsib Jean-Luc Nancy kujutisefilosoofiat, tuginedes Jacques Lacani armastusekäsitlusele. Essees „Eristuv võnkumine” (L’Oscillation distinct) kõrvutab Nancy kujutist ja armastust ilmaoleku kaudu. Lähtudes kujutise ja armastuse võrdlusest, osutab artikkel Nancy kujutisekäsitluse ja enesekäsitluse võrreldavusele. Nancy arusaamad kujutise jõust ja kujutise põhja kadumisest juhivad arutelu Lacani agalma mõisteni ja väiteni, et „armastus on selle andmine, mida andjal ei ole”: nii Lacani armastusekäsitluse kui ka Nancy kujutisekäsitluse keskmeks on ilmaolek.

183–197

Robert Hughes. An Introduction to the Aesthetics of Jean-Luc Nancy (with Reflections on Estonian Landscape Images)

Essee võtab vaatluse alla Jean-Luc Nancy esteetika, pöörates esmajoones tähelepanu tema maastikumaali käsitlusele. Jean-Luc Nancy esteetikale lähenetakse viie teesi kaudu: (1) kunst kui sündmus eemaldab tavatähendused ja kontseptuaalsed võrgustikud, mis sulgevad maailma subjekti eest ning vangistavad subjekti solipsismi; (2) kunst asetab subjekti ainukordse tajusündmuse kohalollu; (3) kunst vihjab pildi põhjana esituse vastaspoolusele, kaosele, representeerimatule; (4) kunst suhestab vaataja maailma tähistamatu ükskõiksusega inimliku olemise suhtes; (5) kunst toob esile subjekti teisesuse iseenda suhtes.

Ülevaated

201–206

Ühest tellisarhitektuuri pärlist keskaegse Euroopa idapiiril. Jaan Tamm

206–208

Kaua tehtud kaunikene. Anneli Randla

208–218

Johann Wilhelm Krause fenomen ja aeg. Tiina-Mall Kreem

219–224

Muinsuskaitse siirdeühiskonnas? Kristina Jõekalda

225–229

Eesti talumaja lugu: faktirohke, kuid vajalike üldistusteta. Kristiina Tiideberg

230–235

Mõjukas monograafia eesti 1970. aastate kunstist. Jaak Kangilaski

236–240

Mitmekihilised eesti popkunsti narratiivid. Anu Allas

241–247

Tõnis Vindi isiku ja loomingu kunstiteaduslik rekonstrueerimine loomingulise biograafia, kunstisotsioloogia ja formalistliku kirjelduse kaudu. Indrek Grigor

248–250

Kesk- ja Ida-Euroopa kunstiajaloo „rändseminarid”. Krista Kodres

251–256

Rahvuslus kui kollektiivne tõbi. Kadri Veermäe

257–262

Tulevikuarheoloogiad. Rahvusvahelise Filosoofia ja Kirjanduse Assotsiatsiooni konverents Eestis. Epp Annus, Neeme Lopp, Virve Sarapik, Elnara Taidre, Jaak Tomberg, Piret Viires

263–269

KROONIKA 1. I – 31. XII 2012

270

Autorid